Què és i per a què serveix el disseny gràfic?

A grans trets, podríem dir que disseny gràfic és la disciplina que comunica missatges o conceptes de manera visual.

Com és evident, el terme està format per dues paraules. Les analitzem?

-Gràfic
Segons el Diccionari de la Llengua Catalana, és representar alguna cosa per mitjà del dibuix.
A partir d’aquí, i posant-nos en situació, crec que podem definir el mot com a quelcom visual treballat amb diferents mitjans com poden ser, entre d’altres, el dibuix, la cal·ligrafia o la fotografia i on intervenen elements diversos tals com color, forma, espai, línia…

-Disseny
Està relacionat amb l’estètica i la funció d’alguna cosa i cal, precisament, que aquests dos aspectes estiguin en consonància per tal que el disseny compleixi el seu objectiu, que ha de ser el de resoldre problemes de manera pràctica i plàstica.

Quan unim les dues definicions anteriors sotmetent els diferents elements gràfics a unes normes o principis bàsics establerts com ara jerarquia, ordre, contrast o funció, és quan entra en joc el disseny gràfic complint la seva funció comunicativa.

Perquè no estem parlant de dibuixar o pintar, ni tampoc de fer un logotip o un cartell qualsevol amb l’ordinador. No es tracta de fer coses boniques, sinó de donar resposta a problemes que tenen a veure amb la visualització i transmissió de missatges o de crear uns elements visuals que compleixin unes funcions determinades.

Per tal que la feina feta pels dissenyadors gràfics doni resposta de manera efectiva a les necessitats de cada projecte, cal seguir un procés de treball que parteix del plantejament d’un problema resumit en un document anomenat briefing, on es descriuen les necessitats del client, els objectius a assolir, el tipus de públic al qual ens dirigim i altres condicions especials que serveixen de guia per iniciar qualsevol feina.
A partir de les indicacions d’aquest document escrit, s’inicia un treball de recerca i investigació de mercat i s’ideen i es plantegen solucions que comuniquin conceptes de manera visual. Només quan es té clar el què i el com a través d’aquest estudi, es dona forma al projecte amb les eines i elements necessaris. És en aquest punt quan comencem a organitzar i presentar la informació d’acord amb unes normes establertes que ens ajuden a configurar i a donar sentit al missatge per tal d’obtenir un resultat que estigui alineat amb la marca o producte que representa i el seu públic objectiu.

Podem resumir dient que:

  1. El disseny gràfic és la suma de l’expressió artística i l’aplicació pràctica, amb una sòlida base teòrica i de pensament.
  2. La seva principal finalitat és comunicar i difondre missatges, sigui de manera impresa o digital.
  3. És una disciplina que comprèn camps tals com: publicitat, imatge de marca (branding), disseny web, disseny editorial, disseny per a xarxes socials, embalatges (packaging), infografies i senyalització o retolació.
  4. I que tot i estar molt lligat a temes comercials, ja que exerceix una gran influència sobre cada un de nosaltres a l’hora de comprar o consumir productes o marques, també pot ser informatiu, educador i, fins i tot, inspirador.

Creus que et pot resultar interessant rebre els articles sobre disseny, art, xarxes socials, etc. d’aquest blog?

Subscriu-t’hi.

Fes scroll cap a baix i hi trobaràs el fomulari per fer-ho.

Gràcies per ser-hi!

Deixa un comentari